MISBRUGSBEHANDLING

I VIDAR tilbyder vi struktureret misbrugsbehandling ud fra de gældende anbefalinger fra Socialstyrelsen og Center for Misbrugsbehandling. Vi følger den aktuelle forskningen, der har har peget på, at misbrugsbehandling til unge bør være tilpasset unges behov og særlige misbrugsprofil.

Forskning i unge med rusmiddelproblemer viser, at følgende forhold ofte kendetegner de unges situation:

• Belastet opvækst, præget af brud, svigt, stress, overgreb med videre

• Opvækst i hjem med højt forbrug af rusmidler

• Mistrivsel og psykiske problemer

• Problemer i skolen, fagligt og/eller socialt

• Venner og netværk med højt forbrug af rusmidler.

 

Det er ofte andre udfordringer end selve rusmiddelproblematikkerne, der fylder mest for den unge. Det kan fx dreje sig om problemer med forældrene, i forhold til jævnaldrende eller i forbindelse med skole/uddannelse. Nogle kan også have psykiske vanskeligheder. Den unge bruger tit rusmidlerne til at håndtere udfordringerne, og forbruget af rusmidler er så at sige et symptom på problemerne.

Socialstyrelsen lægger vægt på, at det derfor er vigtigt, at rusmiddelbehandling til unge tilrettelægges som en helhedsorienteret indsats, hvor der tages hånd om hele den unges situation og ikke kun fokuseres på forbruget af rusmidler. (Socialstyrelsen 2015).

I VIDAR benytter vi derfor en helhedsorienteret tilgang til misbrugsbehandling, der inddrager alle de relevante fokusområder for den enkelte ung. I misbrugsbehandlingen benyttes de tilgange og teknikker, der har dokumenteret effekt for aldersgruppen

 

UNGMAP

 

I VIDAR benyttes struktureret misbrugsudredning (UNGMAP), samtaleteknikker fra den Motiverende Samtale (MI) og samtaleteknikker fra kognitiv adfærdsterapi (KAT). Disse to samtaleteknikker har vist sig effektive i behandling af unge, der misbruger illegale stoffer*

Den motiverende samtale er en samarbejdende, ikke-dømmende, ikke-konfronterende kommunikationsform, der har til formål at reducere ambivalens med henblik på at arbejde hen imod specifikke mål. Samtaleteknisk bygger MI på åbne spørgsmål, bekræftelser, refleksioner og opsummeringer**.

Kognitiv adfærdsterapi (KAT) er en systematisk og struktureret terapiform, der har til formål, at den unge lærer: at blive opmærksom på negative automatiske tanker i problemsituationer og at blive opmærksom på forbindelsen mellem tanker, følelser og adfærd og kropslige signaler.

 

Faserne i et typisk misbrugsforløb

 

Et typisk misbrugsforløb i VIDAR indeholder følgende faser og elementer. Det er individuelt hvor lang tid der benyttes i hver fase. Undervejs i forløbet følges trivsel og effekt ved hjælp at spørgeskemaet TEM UNG.

 

 

1. Afrusning

 

2. Udredning (UngMap og European Addiction Severity Index (ASI)

 

3. Struktureret samtaleforløb med følgende elementer: Motivationsarbejde og Kognitiv tilgang med fokus på sammenhæng mellem tanker, adfærd, følelser og kropslige signaler

 

4. Afhængigt af den enkelte unges udfordringer suppleres med øvrige relevante tiltag for at sikre en helhedsorienteret tilgang. Det kunne eksemplevis være:

 

– Optræning af alternative strategier ift. følelseshåndtering

– Håndtering af trang

– Træning af sociale færdigheder

– Netværksstøtte ift. håndtering af rusmidler

 

 

Vil du høre mere?

Vi samarbejder med 37 af landets kommuner

 

VIDAR samarbejder med 37 af landets kommuner med at løse opgaver med udsatte børn og unge. Har du spørgsmål til vores ydelse, og vil du høre nærmere omkring, hvordan vi kan hjælpe dig? Kontakt os for mere information.