Tvangsoplæg SEL § 58, stk. 2

Vidar tilbyder at varetage hele eller dele af tvangsoplægget, og har forud for denne opgave behov for at modtage et resumé af alle kommunens sagsakter der vedrører barnet eller den unge og familien, samt alle relevante udtalelser og bilag.

Når kommunen har truffet beslutning om en tvangsmæssig foranstaltning skal sagen forlægges Børn og unge-udvalget der består af to børnesagkyndige psykologer, to medlemmer valgt af kommunalbestyrelsens medlemmer, og en dommer. Det er Børn og unge-udvalget der som første instans træffer afgørelse af tvangsmæssig karakter om et barn eller en ung.

Børn og unge-udvalget kan træffe beslutning om en tvangsmæssig anbringelse eller tvangsmæssig undersøgelse uden for hjemmet, samt om afbrydelse af samvær eller kontakt. Endeligt kan Børn og unge-udvalget træffe beslutning om overvåget samvær under anbringelsen.

Det er forvaltningen der beslutter om en sag skal forelægges Børn og unge-udvalget, og der er ofte tale om mange sagsakter. Børn og unge-udvalget er et ja/nej udvalg, og kan egenhændigt beslutte at følge eller afvise forvaltningens indstilling.

En indstilling til Børn og unge-udvalget omfatter en række krav, herunder en børnefaglig undersøgelse samt en skriftligt redegørelse for vurderingen af, om betingelserne for den tvangsmæssige foranstaltning er opfyldt. Derudover skal indstillingen indeholde en handleplan, der skal angive konkrete mål, samt angive den forventede varighed for indsatsen, såvel som den skal indeholde referater af børnesamtalen og partshøringen af forældrene.

Processen kan være omfattende og ofte kan der være uoverskueligt mange informationer. Vidar tilbyder derfor kommunerne at varetage processen, for at lette myndighedsside.