VORES YDELSER

Praktisk Pædagogisk Støtte § 52.3.2 og § 71

I særlig komplekse sager vil familieindsatsen bære præg af mere konkret råd, støtte og vejledning end egentlig familiebehandling. Det kan f.eks. være støttet eller overvåget samvær, eller det kan være indsatser i hjemmet af mere praktisk karakter såsom

●  Støtte til at få struktureret praktiske gøremål i hverdagen

●  Anvise nye handlemuligheder til mestring af forældreskabet

●  Give konkrete redskaber til at få en hverdag til at fungere i overensstemmelse med børnenes udvikling og behov

●  I en kortere afklarende periode støtte til at sikre at barnet/den unge dagligt kommer i skole/daginstitution

●  Støtte barnet i dets udvikling

●  Understøtte og bidrage til at udvikle mere hensigtsmæssige samspilsmønstre i familien

●  At hjælpe familien til at se og støtte børnene i deres behov.

Overvåget samvær

I forhold til overvåget samvær er formålet at sikre, at barnet er sammen med sine forældre uden at lide fysisk eller psykisk overlast. Børnene har krav på hjælp til at håndtere ambivalens, tvivl og svære dilemmaer. Børnene har krav på at blive beskyttet mod nye overgreb og svigt.

Der er tale om afgrænsede perioder truffet af Børn og Ungeudvalget. Udførelsen er bestilt af socialrådgiveren. Det er familie behandlerens opgave at overvåge samværet. Det skal i begrundelsen være angivet, hvad man ønsker opnået med overvågningen. Det kan medføre, at familiebehandler må gribe ind over for adfærd, der kan skade barnet, men som så vidt muligt befordrer en positiv kontakt mellem forældre og barn.

Støttet samvær

Støttet samvær tilbydes forældre der ønsker støtte til samværet, her kan motivationen være et ønske om udvikling af egne kompetencer eller et ønske om at klare samværet på trods af egne udfordringer.

Støtten kan rette sig mod barnets behov for støtte under samværet. Eksempelvis til at kunne trække sig, få en pause eller på anden måde støtte til at se barnets initiativer, såfremt det er formuleret som et arbejdsmål, og forældrene har givet deres samtykke.

Samværsforældrene har ofte svære belastninger i relation til deres eget liv og begrænset indlevelse i barnets behov og det er familiebehandlerens/samværspædagogens opgave, at hjælpe barn og forældre til at få et godt samvær, på trods af forældrenes egne udfordringer.